โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส

 

” รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ “

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา
คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
คือ  การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์โรงเรียน

จงรักภักดี
มีคุณธรรม
น้อมนำแนวพระราชดำริ
จิตอาสาพาอาชีพ

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และโรงเรียนส่งเสริมอาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ
ภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ   เน้นคุณภาพครู
สู่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนมีส่วนร่วม

ยินดีต้อนรับ

boss_mulaniti
สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาสเป็นสถานศึกษาแบบอยู่ประจำที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการจัดการศึกษาที่เน้นวิถีชีวิตของผู้เรียนและท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียน สร้างอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ อย่างเคร่งครัด และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


–——

ดร.นูซี มะเด็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส

• ข่าวสารและกิจกรรม •

RPG39 Video

วีดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 จังหวัดนราธิวาส
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Best Practice

วารสาร ทุ่งแสงทอง ฉบับที่1
วารสาร ทุ่งแสงทอง ฉบับที่1
วารสาร ทุ่งแสงทอง ฉบับที่1

วารสารทุ่งแสงทอง

39 Story

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง