You are here:

ติดต่อเรา
_____

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ถนนมะรือโบ-บ่อทอง ตำบลตันหยงมัส
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073 672 093  โทรสาร : 073 672 090
Website : www.rpg39.ac.th   Email : rpg39school@gmail.com

แผนที่โรงเรียน (Google Map)